คุณกำลังเป็น Walking corpse Syndrome โรคศพเดินได้ อยู่หรือเปล่า?